Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”) poniżej przedstawione są informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.sartrix.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. Pani Inga Moniakowska-Wielbo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sartrix Inga Moniakowska-Wielbo, Janów 6a, 21-080 Garbów, woj. lubelskie, NIP: 946-177-45-08, REGON 431156010 (zwana dalej także jako „Administrator danych osobowych”).

3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Aptece internetowej), i/lub korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jak i zapisując się na subskrypcję informacji handlowych, marketingowych reklamowych wysyłanych drogą mailową przez Sprzedającego (newsletter) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1. złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.2. rejestracja Konta Zamawiającego – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Zamawiającego. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas prowadzenia Konta Zamawiającego, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta Zamawiającego nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta Zamawiającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.3. newsletter – Użytkownik Sklepu internetowego, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas składania Zamówienia odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.4. kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, dodatkowo może także podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda Użytkownika Sklepu internetowego wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego;

4.5. korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegających na zamieszczeniu opinii o Towarze na Stronie Towaru w Sklepie internetowym, przypomnieniu Hasła dostępu do Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Dane przekazane podczas korzystania z danej usługi wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż Administrator nie jest w stanie określić, jak długo opinie będą znajdować się na Stronie Towaru, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, dla celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Sklepu internetowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników Sklepu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Strona internetowa www.sartrix.pl korzysta z wtyczki Google Analytics – to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie Sklepu internetowego. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

10. Strona Sklepu internetowego wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej Strony Towaru w Sklepie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego – pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania, powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego – pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie internetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;

c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika;

d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.

12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

13. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

14. Witryna internetowa www.sartrix.pl zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwisu społecznościowego Facebook, Twitter, Pinterest), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a jeśli Administrator danych osobowych posiada także adres email Użytkownika lub Użytkownik zarejestrował Konto Zamawiającego – taki Użytkownik otrzyma informację o zmianach w Polityce drogą mailową.

16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

17. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika Sklepu internetowego posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza – Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe wskazane są w regulaminie Sklepu internetowego oraz w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym.

18. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego sartrix.pl może korzystać z dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną nieodpłatnie. Wiąże się to z przekazywaniem danych osobowych i ich przetwarzaniem przez podmioty trzecie, w szczególności:

a) korzystanie z newslettera – współpracujemy z firmą MailerLite Limited – spółką zarejestrowaną w Irlandii pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Z polityką prywatności tego usługodawcy można zapoznać się pod adresem internetowym: https://www.mailerlite.com/pl/legal/privacy-policy

b) logowanie z użyciem konta w mediach społecznościowych – podmiotem pośredniczącym w procesie logowania jest ONEALL SARL 4, Rue A. Graham Bell L-3235 Bettembourg, Luksemburg – polityka prywatności: https://www.oneall.com/company/privacy-policy/

Ponadto dane przetwarzają i gromadzą:

Facebook 4/5 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia – polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=18-LegalBasisInformationConsent

Google 1st & 2nd Floors Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia – polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

c) płatności internetowe “imoje” –  ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice – polityka prywatności: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych

d) płatności internetowe “Przelewy24” – PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań – polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci

20. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby: a. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania b. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.

Janów, dnia 01.04.2024

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) www.sartrix.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca
właścicielem domeny internetowej www.sartrix.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana
danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inga Moniakowska-Wielbo; dane kontaktowe – numer telefonu:
607370743, adres e-mail: info@sartrix.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez www.sartrix.pl można się kontaktować pisząc na adres
pocztowy Janów 6a, 21-080 Garbów, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – info@sartrix.pl.
3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1. dokonania wysyłki zakupionego towaru
2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury
do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w
ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły
zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego
wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są
ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach
drugorzędnych:
powiadomienia
newsletter
logowanie z użyciem kont w mediach społecznościowych
płatności “imoje”
płatności Przelewy24
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. (●) oraz w ust. 4 następować będzie
w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
1. ING Bank Śląski S.A.
2. Twisto Polska sp. z o.o.
3. MailerLite Limited
4. Oneall SARL
5. Google
6. Facebook
7. PayPro SA

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3,
tj.:
1. (●)
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest (●). Posiada Pani/Pan
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem
internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie
danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana
danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności
dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania
potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej
formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji
umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.